KuMuTu ry

Kuusankosken Musiikkiluokkien Tukiyhdistys
 

KUUSANKOSKEN MUSIIKKILUOKKIEN TUKI RY:n JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERÖITYJEN INFORMOINTI

 Rekisterin nimi ja rekisterin pitäjä

Rekisterin nimi                           Kuusankosken Musiikkiluokkien Tuki ry:n jäsenrekisteri 

                                                      Kuusankosken Musiikkiluokkien Tuki ry:n jäsenrekisteri on                                                                     yhteisrekisteri, jossa käsitellään Kuusankosken                                                                                         Musiikkiluokkalaisten rekisteritietoja.

Yhdistyksen puheenjohtaja toimii jäsenrekisterin teknisenä ylläpitäjänä.

Kuusankosken Musiikki-

luokkien osoite Tuki ry            Mäenpääntie 23, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken Musiikki-

luokkien Tuki ry y-tunnus      2852287-1

 

Kuusankosken Musiikkiluokkien Tuki ry:n jäsenrekisterin yhteyshenkilöinä toimivat

Puheenjohtaja                             Kati Tähti

Puhelin                                          050 304 4722

Sähköposti                                   kati.tahti(at)outlook.com

Taloudenhoitaja                        Milla Abela

Sähköposti                                  milla.abela(at)gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Kuusankosken Musiikkiluokille kuuluvien Kuusankosken Musiikkiluokkien Tuki ry:n yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, yhdistysten oikeutettu etu ja velvoite huolehtia jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä sekä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä, jäsenmaksuperinnästä ja muusta varainhankinnasta sekä huolehtia sopimusvelvoitteista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia yhdistysten lakisääteisistä velvoitteista sekä tuottaa jäsenpalveluita, jäsenviestintää, muuta yhdistystoimintaan ja sidosryhmiin liittyvää tiedottamista, toteuttaa jäsenmaksulaskutus ja muuta varainhankintaa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoryhmiä:

-         perustiedot kuten nimi, kotipaikka, luokka, syntymäaika (ei henkilötunnusta)

-         yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot

-         yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot ja yhteyshenkilöiden nimet sekä                 yhteystiedot

-         jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto)

-         jäsenmaksutiedot

-         tiedot kesäleirin turvallisuuteen liittyvistä asioista, uimataito, sairaudet ja allergiat.

-         Konserttimatkoihin liittyvät turvallisuus asiat kuten sairaudet ja allergiat.

 Tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä sekä osoitetietojen osalta väestörekisteristä.

Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös Sulasol kattojärjestöltä ja Nuorten kuoroliitolta koskien esimerkiksi luottamustoimia, vapaaehtoisrooleja sekä järjestön myöntämiä ansiomerkkejä.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja luovutetaan vain kirjanpitäjälle  ja salassapitovelvoitteen allekirjoittaneille.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

 Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu.

Manuaalisesti käsiteltävä aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Jäsentietoja tietoja säilytetään jäsenyyden ajan.

Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

-         saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

-         tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot pyydettäessä myös koneluettavassa muodossa

-         vaatia virheellisen tiedon oikaisua

-         vaatia tiedon poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet

-         peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

-         vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista

-         tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle

-         erityisistä henkilökohtaisista syistä vastustaa käsittelytoimia, mikäli niiden perusteena on rekisterin pitäjän oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein

-         milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää edellä nimetyille yhteyshenkilöille.

Rekisterin pitäjä voi pyytää varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelyä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan päivittää esimerkiksi viranomaisohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa.

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja tutustutte mahdollisiin muutoksiin selosteessa.

Seloste on viimeksi päivitetty 16.1.2019.